De medezeggenschapsraad (MR) van Montessoribasisschool De Elzen is een kritische en proactieve raad van vier teamleden en vier ouderleden. De MR zet zich in voor gedragen en uitvoerbaar beleid dat aansluit bij de wensen en de praktijk van iedereen die er voor zorgt dat Montessoribasisschool De Elzen een fijne school is voor onze kinderen. De MR hecht daarin veel belang aan het gedachtegoed van Maria Montessori.
In de MR hebben ouders en leerkrachten daadwerkelijk invloed op de wijze waarop De Elzen wordt bestuurd. De schoolleiding is bij heel wat belangrijke beslissingen verplicht instemming van ouders en personeel te vragen, zoals is vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Daarnaast zijn er beslissingen waarover de MR de schoolleiding alleen adviseert of waar het voldoende is dat de schoolleiding de MR informeert.
De MR praat mee over onderwerpen zoals het schoolplan, het schoolreglement, de begroting, de formatie en het jaarrooster. Ook heel praktische zaken zoals schooltijden, bouwplannen, speelruimte en overblijven worden in de MR besproken. Ieder schooljaar stelt de MR een jaarprogramma op, waarin actuele en jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn opgenomen.
Om goed te kunnen besluiten en adviseren onderhoudt de MR het contact met leerlingen, ouders, OR, team, schoolleiding, GMR en schoolbestuur. Voor vragen en meer is de MR te benaderen via het mailadres bsdeelzenmr@xpectprimair.nl.
Het is natuurlijk ook mogelijk om leden van de MR aan te spreken op het schoolplein, in de klas of in de wandelgangen.

MR-leden
De MR-leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar en kunnen daarna voor nog één termijn herkozen worden. Bij het verstrijken van de zittingstermijn van een ouderlid worden ouders via de memo opgeroepen zich kandidaat te stellen. Bij meerdere kandidaten worden verkiezingen gehouden.

Teamleden Anja Boonman, Monique Huijbers, Marijn Verhoeven en Lieza van Hees.
Ouderleden  Remy van der Hoek (voorzitter), Zarif Bahtiyar-Yakut (vice-voorzitter), Judith Rotmans (secretaris) en Alain van Hamond.

Meer info
De MR vergadert circa acht keer per jaar. Na iedere vergadering verschijnt er een kort verslag in de memo. De goedgekeurde notulen worden op het prikbord in de gang opgehangen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt het jaarverslag van de MR als bijlage met de memo meegestuurd. Op verzoek kunnen ouders bij een vergadering als toehoorder aanwezig zijn (zie de data in de schoolkalender). In de schoolkalender en de schoolgids is informatie over de MR opgenomen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Xpect Primair. In de GMR worden schooloverstijgende zaken op bestuursniveau besproken, zoals het personeelsbeleid en het meerjarenformatiebeleid. In de GMR zijn van elke school een teamlid (Jessie van Meel) en een ouderlid (Nanda Oudejans) afgevaardigd.