OUDERS

Als school hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met ouders.
De grote betrokkenheid van de ouders is een verrijking voor de school. Onderwijs doen we samen. Tal van activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders.

De school doet dan ook een beroep op ouders om zich voor diverse activiteiten in te zetten. Ouders kunnen actief zijn als hulpouder, bijvoorbeeld bij het lezen of het begeleiden van de kinderen tijdens de activiteiten. En ouders kunnen ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad of de ouderraad.

De medezeggenschapsraad (MR) van Montessoribasisschool De Elzen is een kritische en proactieve raad van vier teamleden en vier ouderleden. De MR zet zich in voor gedragen en uitvoerbaar beleid dat aansluit bij de wensen en de praktijk van iedereen die er voor zorgt dat Montessoribasisschool De Elzen een fijne school is voor onze kinderen. De MR hecht daarin veel belang aan het gedachtegoed van Maria Montessori.
In de MR hebben ouders en leerkrachten daadwerkelijk invloed op de wijze waarop De Elzen wordt bestuurd. De schoolleiding is bij heel wat belangrijke beslissingen verplicht instemming van ouders en personeel te vragen, zoals is vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Daarnaast zijn er beslissingen waarover de MR de schoolleiding alleen adviseert of waar het voldoende is dat de schoolleiding de MR informeert.
De MR praat mee over onderwerpen zoals het schoolplan, het schoolreglement, de begroting, de formatie en het jaarrooster. Ook heel praktische zaken zoals schooltijden, bouwplannen, speelruimte en overblijven worden in de MR besproken. Ieder schooljaar stelt de MR een jaarprogramma op, waarin actuele en jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn opgenomen.
Om goed te kunnen besluiten en adviseren onderhoudt de MR het contact met leerlingen, ouders, OR, team, schoolleiding, GMR en schoolbestuur. Voor vragen en meer is de MR te benaderen via het mailadres bsdeelzenmr@xpectprimair.nl.
Het is natuurlijk ook mogelijk om leden van de MR aan te spreken op het schoolplein, in de klas of in de wandelgangen.

MR-leden

De MR-leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar en kunnen daarna voor nog één termijn herkozen worden. Bij het verstrijken van de zittingstermijn van een ouderlid worden ouders via de memo opgeroepen zich kandidaat te stellen. Bij meerdere kandidaten worden verkiezingen gehouden.

Wie zitten er in de MR? 

De MR bestaat uit vier ouderleden en vier personeelsleden. MR-leden hebben een zittingstermijn van drie jaar en kunnen daarna voor nog één termijn herkozen worden. Bij het verstrijken van een zittingstermijn van een ouderlid worden ouders via de MeMo opgeroepen zich kandidaat te stellen. Bij meerdere kandidaten worden verkiezingen gehouden. 

Teamleden 23/24: Anja Boonman, Michelle van den Biggelaar, Annemiek Wesselingh en Monique in ’t Groen.Ouderleden 23/34: Alain van Hamond (voorzitter), Soraya Khoeblal (secretaris), Kathelijne Post en Maud Bos.  

Hoe houdt de MR ouders en medewerkers op de hoogte? 

De MR vergadert gemiddeld 10 keer per schooljaar en op verzoek kun je als ouder hierbij aanwezig zijn als toehoorder. De data van de vergaderingen staan in de schoolkalender. We houden ouders graag op de hoogte van wat er besproken gaat worden (via de agenda) en wat er besproken is (via de notulen). De agenda publiceren we een week voorafgaand in de SchoolApp en de notulen uiterlijk acht dagen na de vergadering. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt het jaarverslag van de MR in de SchoolApp geplaatst. Af en toe verschijnt er ook een berichtje van ons in de MeMo.  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Xpect Primair. In de GMR worden schooloverstijgende zaken op bestuursniveau besproken, zoals het personeelsbeleid en het meerjarenformatiebeleid. In de GMR zijn van elke school een teamlid (Jessie van Meel) en een ouderlid afgevaardigd.

De ouderraad (OR) is het bestuur van de oudervereniging, waar alle ouders (en verzorgers) van kinderen op Montessoribasisschool De Elzen lid van zijn.

De OR ondersteunt het team met allerlei, niet klassikaal gebonden activiteiten, zoals sinterklaas, kerst, carnaval, Montessoridag, schoolreisjes, sportdagen, schoolfotograaf, kamp en afscheidsavond groep 8.
Alle ouders geven jaarlijks een bedrag per kind om deze activiteiten te bekostigen en om extra montessorimaterialen aan te schaffen.

De OR verdeelt onderling de taken (het organiseren van de activiteiten). De voortgang bespreken we tijdens onze vergaderingen zo’n acht maal per jaar. Begin van het schooljaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering waarvoor alle ouders en verzorgers uitgenodigd worden. Ook op onze reguliere overleggen is iedereen van harte welkom.

OR-leden

Dit schooljaar bestaat de OR uit Yuri Otten (voorzitter), Marcel Nijssen (penningmeester), Cas Brekelmans, Renske Hermus, Corina van Zundert, Mariska Poot, Maartje Kouwenberg, Bob Moehlman, Manuela Scholten, Inge Thijssen, Angelique Remmers, Nezha van Belle, Sjoerd Clijsen en Wilco Loth.

Meer info

U kunt ons bereiken via ons mailadres: bsdeelzenouderraadbestuur@xpectprimair.nl of spreek ons rechtstreeks aan bij het brengen of halen van onze kinderen.
Ook in de schoolgids en in de jaarkalender is informatie over de OR opgenomen.